ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

0

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา, ผู้อำนวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร ทุกรูป/คน เข้าร่วมประชุม

Share.

About Author

Leave A Reply