ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

0

          วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ณ ห้องพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา, ผู้อำนวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร ทุกรูป/คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

          ๑. ขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๔ ไตรมาส) ของบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

          ๒. รายงานปัญหาการกรอกข้อมูลการตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระบบ Che-QA-online

          ๓. เสนออนุมัติสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

          ๔. เสนออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

          ๕. เสนออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา แบบ ๑.๑

          ๖. เสนออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

          ๗. เสนออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ๘. เสนออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ๙. เสนอแก้ไขแบบ บฑ.๘ (ก) แบบคำร้องเกี่ยวกับโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์  และ (ข) แบบคำร้องเกี่ยวกับร่างสมบูรณ์ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ

Share.

About Author

Leave A Reply