ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕

0

               ตามที่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ตามความทราบแล้วนั้น และให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่อง เป็นไปตามเกณฑ์การจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๑๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๑๘ และการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ตามตารางตังต่อไปนี้

Share.

About Author

Leave A Reply