บัณฑิตศึกษาจัดประชุม แนวทางการทำ มคอ. ๓ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

0

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/กรรมการหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร ในการจัดทำ มคอ. ๓ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply