บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0

วันที่ ๖ – ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานการจัดสอบ ผศ.ดร.วิทยาทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รองผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น และผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมในการจัดสอบ โดยมีหลักสูตรที่ดำเนินการจัดสอบสอบในครั้งนี้ประกอบด้วย
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ในภาคเช้าเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาและภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาคบ่ายเป็นการจัดสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
83292811_717315175698241_5494460412597113819_n 101225986_1909274792542076_1108846945543626702_n 101390150_636915620232276_3541344674496961327_n 101428084_703874363679258_1041548815206620395_n 101486467_292226522165205_8899024251270817523_n 101533720_3100485993351952_1619826131877478643_n 101544352_285440992629009_4505814181574019742_n 101607838_594655484588662_3064746898307349814_n 101731218_3011502242274168_7675182094743116446_n 101755285_1166602790340448_872977450635800629_n 101826717_1350442708495347_4672491416501588493_n 101841542_551584055732094_7760822127320417325_n 101843687_259218568493993_202342398423239574_n 101942143_2979986838704348_3462202216144298414_n 101963253_739621893476649_3574467548919914807_n 101979453_976387056129129_4947326684616302766_n 102263904_1381336955589317_3842040151212081331_n 102288783_287205912435509_4229863458028890040_n 102298118_254649365644945_646409446629539281_n 102406762_245773990056677_7727303928135968931_n 102407029_689976431787605_8003666481528550195_n 102410303_919464658566745_6880607143655610913_n 102892714_704187670412412_3766019436411501439_n 103024736_694989664619745_8981292310699436695_n 103027856_1646677052155670_1890270968253784236_n 103098379_3373543572657207_4060910077026617104_n 103103432_2514954322101518_418849904645142337_n 103283008_926072051194410_9062323587089083794_n 103367709_270369950746719_1271372906414849473_n 103450746_258627222123643_2579511751038698315_n 103678405_1105734826493396_9086111642043531220_n

Share.

About Author

Leave A Reply