บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต

0

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้นิสิตได้อบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด นิสิตได้สอบวัดความรู้ด้านภาษาบาลีในเกณฑ์ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง และให้นิสิตนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและใช้ในการเสนอเพื่อขออนุมัติจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ทั้งนี้จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งนัยยะของการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา คือศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงทางด้านพระพุทธศาสนา จุดเด่นของการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดคือการเรียนรู้ทางด้าน  ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจหลักของการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ในการนำไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป
การศึกษาทางด้านภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้ในพุทธพจน์ และเป็นภาษาในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย ๒ ภาษา ซึ่งบัณฑิตศึกษากำหนดให้นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สอบวัดความรู้ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเสนอขอจบการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด บัณฑิตศึกษา จึงจัดอบรมโครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม 45 รูป/คน

90422885_3721333734574088_4525404291569025024_n90108967_3717836908257104_3939823567054569472_n89662273_3721333977907397_1723315649964408832_n

Share.

About Author

Leave A Reply