บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0

67093953_373894233273326_6734194977061994496_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทราบระเบียบการปฏิบัติในระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิตอย่างถูก ต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและให้คณาจารย์  นิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่พบปะ พูดคุยเกิดความรักสามัคคี
การปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา      จำนวน ๒๐     รูป/คน
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา                 จำนวน ๑๐     รูป/คน
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน  ๓๐ รูป/คน
 • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา      จำนวน   ๗     รูป/คน
 • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา                 จำนวน   ๔     รูป/คน
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน  ๓๐ รูป/คน
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  จำนวน  ๑๒    รูป/คน
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์               จำนวน  ๓๕   รูป/คน
 • นิสิตรุ่นพี่ ปี ๒ จำนวน  ๗๐   รูป/คน
 • ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน  ๓๐    รูป/คน
 • รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๘  รูป/คน67184689_2395067993872502_7076782931758284800_n                                               

การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ในภาคเช้า ได้กำหนดให้มีการเสวนา เรื่อง“เทคนิคการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ”โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์  อุปนายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ร่วมเสวนาและดำเนินรายการเสวนา โดย ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
ในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมพบปะพูดคุย แนะนำระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้แยกกลุ่มทำกิจกรรมสัมพันธ์กับคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ระดับหลักสูตรในประเด็น“ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจกับ มจร”

65689251_369959253721492_8697562186060398592_n67058966_481788905983181_8235875913527459840_n67120159_2398612823728889_4892673099738120192_n67125924_399735274228771_4034125479618281472_n67179972_239751326908256_1395875082848436224_n

Share.

About Author

Leave A Reply