บัณฑิตศึกษาจัดประชุมตารางบรรยายประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

0

        พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ประธานคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมจัดตารางบรรยายของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้งนี้มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เกียวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

Share.

About Author

Leave A Reply