ประกาศฯ การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

0

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการจัดการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (คลิกดูรายละเอียด)

 

Share.

About Author

Leave A Reply