สัมมนานิสิตปฎิบัติศานนกิจ รุ่นที่ ๖๓

0

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ในครั้งนี้
โดยมีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตศาสนากิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๖๓ ทุกรูป
การรายงานการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ โดยสังเขปดังนี้
มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้บริหารจัดการการเรียนการสอนแก่นิสิตบรรพชิตนิสิตคฤหัสถ์ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทั่งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ ๔ แล้ว มีนโยบายให้นิสิตออกไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ และให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ อนึ่ง ในระหว่างที่ปฏิบัติศาสนกิจนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้กองกิจการนิสิตดำเนินการ โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค ร่วมกับคณะวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ โดยภาคเหนือจัดสัมมนา วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตพะเยา ภาคใต้จัดสัมมนาวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภาคกลางจัดสัมมนาวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตขอนแก่น1 2 3 4

Share.

About Author

Leave A Reply