Author Anyada Tasao

คำสั่ง/ประกาศ
0

แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

คำสั่ง/ประกาศ
0

ตารางเรียน/การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

คำสั่ง/ประกาศ
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์
0

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

ประกันคุณภาพการศึกษา
0

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คำสั่ง/ประกาศ
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

1 2 3 4