Browsing: กิจกรรม

กิจกรรม
0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

กิจกรรม
0

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

กิจกรรม
0

ประชุมกลั่นกรองหลักสูตรและโครงการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มจร

1 2