การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

0

               วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างกัน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการในการประเมินและให้ข้อเสนอแนวทาง ดังนี้
                              1. ผศ.ดร. นิเทศ สนั่นนารี  มอบหมายให้ พระมหากิตติ กิตฺติเมธี และพระทรงพล โชติกเวชกุล ปฎิบัติหน้าที่แทน
                              2. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
                              3. ผศ.ดร.จรัส ลีกา

               ทั้งนี้ มีพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. ตลอดจนอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Comments are closed.