Browsing: ข่าวสาร

ข่าวสาร
0

เลื่อนการสอบเข้าศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม
0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ข่าวสาร
0

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

ข่าวสาร
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำภาคการศึกษา 1/2565

1 2 3 4