กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการสัมมนา “พุทธศาสนาเพื่อสังคม”

0

          วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการสัมมนา “พุทธศาสนาเพื่อสังคม” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการเรียนด้านพระพุทธศาสนาให้นิสิตในรายวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม, เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้พัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง, เพื่อให้คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก จัดการความรู้ (KM) นำไปสู่การทำวิจัย, เพื่อให้นิสิตบรรุลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์หลักสูตรและสามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการบูรณาการในการศึกษาและทำวิจัย

Share.

About Author

Comments are closed.