โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

0

          วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ”  เพื่อให้นิสิตได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมบทความวิชาการ/บทความวิจัย, รูปแบบของบทความตามข้อกำหนดของวารสาร และขั้นตอนการส่งบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕  มจร วิทยาเขตขอนแก่น และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

          ในการนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   มจร วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ

          ทั้งนี้ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรจากบรรณาธิการวารสารธรรมทัศน์ :
                    1) คุณสาริกา ไสวงาม
                    2)คุณมาริสา ไสวงาม
                    3)คุณอนุธิดา บุญตะวัน

Share.

About Author

Comments are closed.