ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

0

               ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๐๐ น. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ณ ห้องพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ประชุมบัณฑิตศึกษา

15-115-4 15-3 15-2

ข่าวโดย นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน
ขอบคุณภาพจาก ดร.อินตอง ชัยประโคม และ นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ

Share.

About Author

Leave A Reply