ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

0
Showing 1 of 1

       เมื่อวันพุธที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บัณฑิตศึกษามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

119204588_642016410080542_877788094861718529_n 119357190_343407043753877_6333213003843632991_n 119408116_2430891463877693_1560963512184023352_n 119461502_714781665780298_2452296886389813496_n

Share.

About Author

Leave A Reply