การสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยาเขตขอนแก่น)

0

 การสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยาเขตขอนแก่น)
โดยส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 11-13 กันยายน 2563
 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
เวลา 13.00 – 14.00 น.
สอบ MCU 004 หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 23 รูป/คน

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
เวลา 09.30 – 11.30 น.
สอบ MCU 006 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา – ปรัชญา จำนวน 25 รูป/คน
เวลา 13.00 – 14.00 น.
สอบ MCU 004 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน 21 รูป/คน
สอบ MCU 005 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  จำนวน 27 รูป/คน

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563     
เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบ MCU 005 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา – ปรัชญา
จำนวน 25 รูป/คน
291783 291779 291778 291776 252014 252013 252011

ภาพ: ดร.อินตอง ชัยประโคม
ข่าว: อนุธิดา บุญตะวัน

Share.

About Author

Leave A Reply