Browsing: ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (2)
0

แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (1)
0

ตารางเรียน/การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (2)
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง 020625661040
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)

ข่าวสาร 25052566
0

เลื่อนการสอบเข้าศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ
0

ผลการสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) ของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง 051025660938
0

การอบรมและการสอบวัดความรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น