Browsing: ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561