เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐

 . รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย         : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Doctoral Programme in Buddhist Studies

 

. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย               : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            : Doctor of Philosophy  (Buddhist Studies)

ชื่อย่อภาษาไทย                : พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ             : Ph.D. (Buddhist Studies)

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีทางพุทธศาสนา สามารถวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางปัญญา เป็นนักคิดที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำทางปัญญา จิตใจและสังคม

ความสำคัญของหลักสูตร

          ความเจริญทางวัตถุในทั่วโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมจำเป็นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำทางปัญญา จิตใจและสังคมเป็นเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความแตกฉานในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีความเชี่ยวชาญในพุทธปรัชญาและคัมภีร์พระพุทธศาสนา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน

๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นต้นแบบที่ดีงามให้แก่สังคม

๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัย จัดระบบข้อมูลเพื่อประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ทางพุทธปรัชญาและคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 

๕.  หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา  

          หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามโครงสร้างหลักสูตร

          โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

แบบ ๒.๑

๑. หมวดวิชาบังคับ
     ๑.๑ นับหน่วยกิต
     ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๑๕)
๒. หมวดวิชาเอก
     ๒.๑ นับหน่วยกิต
     ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๓)
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖
รวมทั้งสิ้น ๕๔

 

๖. รายวิชาในหลักสูตร

            เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

 (๑)  วิชาบังคับ  นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่กำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก ๗ รายวิชาดังนี้

 ก.  วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต

๘๐๑ ๑๐๑       สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                              ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries

๘๐๐ ๑๐๒       พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ                      ๓ (๓-๐-๖)

Buddhism and Hermeneutics

 ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต

๘๐๑ ๒๐๓       ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง                                            (๓)  (๓-๐-๖)

Advanced Research Methodology

๘๐๑ ๑๐๔       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ                              (๓) (๓-๐-๖)

Buddhism and Profession

๘๐๑ ๑๐๕      สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์                             (๓) (๓-๐-๖)

Seminar on the Tipitakaand Literary Works

๘๐๒  ๓๐๖      วิปัสสนากรรมฐาน                                               (๓) (๓-๓-๖)

Insight  Meditation

๘๐๐ ๔๐๑        สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์                                (๓) (๓-๐-๖)

Seminar on Research and Thesis

 

(๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิตนิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาที่กำหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ

      ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต

๘๐๑ ๒๐๗       สัมมนาหลักพุทธธรรม                                           ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on the on Buddhamma

๘๐๑ ๒๐๘       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่                  ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Modern Sciences

 ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต

๘๐๑ ๓๐๙       พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล                    (๓) (๓-๐-๖)

Buddhism and Reasoning Sciences

(๓) วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๘๐๑ ๒๑๐       ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา                                       ๓ (๓-๐-๖)

Independent Study in Religious Studies

๘๐๑ ๒๑๑       สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์                                 ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Applied Buddhist Ethics

๘๐๑ ๒๑๒       สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                   ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Sustainable Development

๘๐๑ ๒๑๓       สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม                             ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Feminism

๘๐๑ ๒๑๔       พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย                                 ๓ (๓-๐-๖)

Buddhism in Thai Literatures

๘๐๑ ๓๑๕       จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ                                 ๓ (๓-๐-๖)

Buddhist Psychotherapy and Counseling

๘๐๑  ๓๑๖      พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ                                       ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Aged Society

๘๐๑ ๓๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง                   ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy

๘๐๑ ๓๑๘       สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม                               ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Socially Engaged Buddhism

๘๐๑ ๓๑๙       สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก                                         ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on AbhidhammaPitaka

๘๐๑ ๓๒๐       พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน                          ๓ (๓-๐-๖)

Buddhism and ASEAN Community

(๔) ดุษฎีนิพนธ์

๘๐๐ ๒๐๐       ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต

Dissertation

   

๗.แผนการศึกษา (แบบ ๒.๑)

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา

๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ

๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ

๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์

 

วิชาเอก

วิชาเลือก

 

(๓)

(๓)

 

 

 

 

รวมนับหน่วยกิต      
รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)      

 

ภาคการศึกษาที่ ๒

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ

๘๐๑ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง

วิชาเอก

๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม

๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่

วิชาเลือก

(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จำนวน ๑ วิชา)

 

(๓)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมนับหน่วยกิต      
รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)      

 

ภาคการศึกษาที่ ๓

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ

๘๐๐ ๗๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน

วิชาเอก

๘๐๑ ๒๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล

วิชาเลือก

xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา

ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์

 

(๓)

 

(๓)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมนับหน่วยกิต      
รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)      

 

ภาคการศึกษาที่ ๔

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์

 

 

 

 

 

 

รวมนับหน่วยกิต      

 

ภาคการศึกษาที่ ๕

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์

 

๑๒

รวมนับหน่วยกิต ๑๒      

 

ภาคการศึกษาที่ ๖

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      

 

๘. แนวสังเขปรายวิชา

(๑) วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาที่กำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก ๗ รายวิชา คือ

ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต

๘๐๑ ๑๐๑       สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                              ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries

สัมมนาประเด็นปัญหาสำคัญในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก โดยมีอรรถกถาเป็นคัมภีร์สนับสนุน  ให้นิสิตกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น เช่น นิติศาสตร์ในพระวินัยปิฎก วิทยาศาสตร์ในพระสุตตันตปิฎก นิเวศวิทยาในพระสุตตันตปิฎก จิตวิทยาในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น แล้วจัดทำโครงร่าง รายงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา

๘๐๐ ๑๐๒      พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ            ๓ (๓-๐-๖)

Buddhism and Hermeneutics

ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาและปรัชญาที่นำไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่างๆ รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความคำสอนทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย  โดยเฉพาะหลักการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ เช่นพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก อรรถกถา ฎีกา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์ วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร ลังกาวตารสูตร เป็นต้น

ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต

๘๐๑ ๒๐๓      ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง                                            (๓) (๓-๐-๖)

Advanced Research Methodology

ศึกษาระเบียบวิธีการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกดำเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะทำการวิจัย และแหล่งข้อมูล

 

๘๐๑ ๑๐๔       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ                             (๓) (๓-๐-๖)

Seminar on the Buddhism and Profession

          สัมมนาวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพทนายความ วิชาชีพวิศวกร เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหา โดยการนำพุทธธรรมเข้าเป็นวิธีการและนำหลักพุทธธรรมไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่างๆ

๘๐๑ ๑๐๕       สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์                            (๓) (๓-๐-๖)

Seminar on the Tipitaka and Buddhist Literary Works

สัมมนาพระไตรปิฎกในฐานะให้เกิดงานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เช่น มิลินทปัญหา วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศัพท์สำนวนวิชาการของงานนั้นๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการแต่งคัมภีร์ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ในงานนิพนธ์เรื่องนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำวิจัย

๘๐๐ ๓๐๖      วิปัสสนากรรมฐาน                                               (๓) (๓-๓-๖)

Insight Meditation

ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทย  ส่วนในภาคปฏิบัติจะมีนำนิสิตให้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง

๖๐๐ ๔๐๑      สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์                               (๓) (๓-๓-๖)

                             Seminar on Research and Thesis

สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา ประเด็นปัญหา วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

 (๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาที่กำหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ

ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต

๘๐๑ ๒๐๗      สัมมนาหลักพุทธธรรม                                           ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhadhamma

สัมมนาหลักพุทธรรมทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดและคำสอนสำคัญ เน้นพุทธธรรมที่เป็นแกนหลัก พุทธธรรมที่เป็นเครื่องมือปฏิบัติ และพุทธธรรมแนวประยุกต์ใช้  ได้แก่ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา นิพพานจิตประภัสสร กายของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ บารมี ๑๐ และอื่นๆนิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๒๐๘      สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่                 ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Modern Sciences

สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ โดยศึกษาแบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนา และประยุกต์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่ออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่

นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต

๘๐๑ ๓๐๙      พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล                   (๓) (๓-๐-๖)

Buddhism and Reasoning Sciences

ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบต่างๆ ของตะวันตก เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลทางตรรกะแบบนิรนัยและอุปนัย เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

(๓) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

๘๐๑ ๒๑๐       ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา                                       ๓ (๓-๐-๖)

Independent Study in Religious Studies

ให้นิสิตเลือกศึกษาแนวคิดในศาสนาต่างๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้นิสิตอาจจะศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดระหว่างศาสนา คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ เป็นต้น โดยศึกษาในรูปแบบโครงการวิจัย ทั้งนี้นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๒๑๑       สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์                                ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Applied Buddhist Ethics

สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นศึกษาหลักการและเกณฑ์ตัดสินในพุทธ จริยศาสตร์เพื่อตอบปัญหาทางจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน เช่น การเลือกเพศ การตัดต่อพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบริจาคอวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหารชีวิต สงครามที่เป็นธรรม การทำแท้ง ปัญหาเรื่องสิทธิเหนือร่างกาย สิทธิที่จะตาย การแต่งงานกับเพศเดียวกัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์อื่นๆ ทั้งนี้นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๒๑๒       สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                  ๓  (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Sustainable Development

สัมมนาแนวคิดทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลังความคิดความเชื่อแบบตะวันตกที่กำหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาที่เน้นความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๒๑๓       สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม                            ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Feminism

สัมมนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและบทบาทระหว่างบุรุษกับสตรีในสังคมรวมทั้งประเด็นคำถามของสังคมสมัยใหม่ที่มาควบคู่กับแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคทางเพศ ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๒๑๔       พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย                                ๓ (๓-๐-๖)

Buddhism in Thai Literatures

ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเด่นๆ โดยเน้นวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในแง่หลักคำสอน ภาษา โลกทัศน์ ฉาก โครงเรื่อง และบุคลิกลักษณะของบุคคลในวรรณคดี รวมทั้งศึกษาบทบาทของวรรณคดีไทยในฐานะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีไทยและค่านิยมทางสังคม

๘๐๑ ๓๑๕       จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ                                 ๓ (๓-๐-๖)

Buddhist Psychotherapy and Counseling

วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้คำปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับหลักจิตรักษาและการให้คำปรึกษาในจิตวิทยาตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและกระบวนการทำงานของจิต วิธีการพัฒนา การเยียวยารักษาและการให้คำปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับความรัก เป็นต้น

๘๐๑  ๓๑๖      พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ                              ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Aged Society

สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุเพื่อหาแนวทางในการนำพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพ  การพึ่งตนเอง จิตวิทยาในการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การดำรงตนอย่างมีคุณค่า เป็นต้น  โดยเน้นศึกษาหลักการทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลและผู้สูงอายุ  ทั้งนี้  นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๓๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง                  ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy

สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) โดยเน้นศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาอันเกิดจากความไม่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้วเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดทำโครงร่างรายงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๓๑๘       สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม                              ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Socially Engaged Buddhism

สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมหรือผูกพัน (Engage) กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ เช่น ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธทิเบต ขบวนการชาวพุทธไทย ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๓๑๙       สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก                                       ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on AbhidhammaPitaka

สัมมนาประเด็นสำคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษากำเนิดและพัฒนาการของพระอภิธรรมปิฎก รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ แนวคิดเรื่องกรรมกับอนัตตา แนวคิดเรื่องปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น รวมทั้งศึกษาคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น คัมภีร์อภิธรรมาวตาร คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๓๒๐      พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน                           ๓ (๓-๐-๖)

Buddhism and ASEAN Community

ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับเสาหลักของอาเซียน ๓  อย่าง คือ(๑)ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (๒)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (๓)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โดยนิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

(๔) ดุษฎีนิพนธ์

๘๐๐ ๒๐๐      ดุษฎีนิพนธ์       แบบ ๒.๑        ๓๖ หน่วยกิต

Dissertation