All Homepage Blocks

0

เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต/คฤหัสถ์ ระดับ ป.โท, ป. เอก สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก วัน/เดือน/ปี รายการ ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (ป.โท) เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.…

0

เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต/คฤหัสถ์ ระดับ ป.โท, ป. เอก สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก วัน/เดือน/ปี รายการ ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (ป.โท) เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.…

0

เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต/คฤหัสถ์ ระดับ ป.โท, ป. เอก สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก วัน/เดือน/ปี รายการ ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (ป.โท) เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.…

Modern Listing

กิจกรรม 60540706_443471512873441_4758334631617495040_n
0

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก วัน/เดือน/ปี รายการ ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑…

ประชาสัมพันธ์ 61308112_2435404353172822_7432943910822871040_n
0

006-ตารางบรรยาย-ป.โท-ปรัชญา-ปี-1-2

ประกาศ เอกสารขอยืนสอบวิทยานิพนธ์ 1/5/2018 วิทยานิพนธ์จำนวน 6 เล่ม ผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา ใบผ่านปฏิบัติธรรม ใบผ่านภาษาอังกฤษ ใบเสร็จรับเงิน

Blog Listing

กิจกรรม
0
เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต/คฤหัสถ์ ระดับ ป.โท, ป. เอก สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก วัน/เดือน/ปี รายการ ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (ป.โท) เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.…

ประชาสัมพันธ์
0
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ 006-ตารางบรรยาย-ป.โท-ปรัชญา-ปี-1-2

ประกาศ เอกสารขอยืนสอบวิทยานิพนธ์ 1/5/2018 วิทยานิพนธ์จำนวน 6 เล่ม ผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา ใบผ่านปฏิบัติธรรม ใบผ่านภาษาอังกฤษ ใบเสร็จรับเงิน

Timeline Listing

Leaderboard