Blog Style Listing Example

กิจกรรม
0
เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต/คฤหัสถ์ ระดับ ป.โท, ป. เอก สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก วัน/เดือน/ปี รายการ ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (ป.โท) เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.…

ประชาสัมพันธ์
0
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ 006-ตารางบรรยาย-ป.โท-ปรัชญา-ปี-1-2

ประกาศ เอกสารขอยืนสอบวิทยานิพนธ์ 1/5/2018 วิทยานิพนธ์จำนวน 6 เล่ม ผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา ใบผ่านปฏิบัติธรรม ใบผ่านภาษาอังกฤษ ใบเสร็จรับเงิน

ประชาสัมพันธ์
0
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาในสังคมไทย

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที นิสิตทุกหลักสูตร ทุกรูป/ท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาในสังคมไทย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามภาพ

ประชาสัมพันธ์
0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ *******************      ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา…

ประชาสัมพันธ์
0
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา    ๒๕๖๐ ***************    ด้วยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา…

ประชาสัมพันธ์
0
ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ———————    บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ก าหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา…

1 2