ตารางปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา

0

          เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการหลักสูตร ตามแผน มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ว่าด้วยระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ จึงออกประกาศฯ เรื่อง ตารางปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อมอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่นิสิต และให้คำปรึกษาแก่นิสิตในการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ การเขียนบทความวิชาการ การเขียนบทความวิจัย การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ และการให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ อย่างรอบด้าน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง

Share.

About Author

Comments are closed.