Browsing: Uncategorized

Uncategorized
0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศศูนย์บัณฑิตศึกษา-รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก-ข้อเขียน-2561