รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อของ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

0


Comments are closed.