รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อของ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

0

Share.

About Author

Comments are closed.