ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  1. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  2. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  3. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
  4. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  5. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  6. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  7. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิิชาพุทธบริหารการศึกษา
  8. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  9. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต