งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII

0

S__3104799

วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมคณะคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เดินทางเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII เรื่อง พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Buddhist agriculture: Innovation for sustainable social development) และพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 206461206488  206462206460

 

Share.

About Author

Leave A Reply