มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)


 


มติสภามหาวิทยาลัย