คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบแผน ก แบบ ๑.๑

               (๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาอื่นจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
               (๒) ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม และมีประสบการณ์ทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ ปี และมีผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
               (๓) เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
               (๔) สอบผ่านการวัดความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะสาขา และภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
               (๕) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบแผน ก แบบ ๒.๑

               (๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาอื่น จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติตามมหาวิทยาลัยกำหนด
               (๒) ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม เว้นแต่มีประสบการณ์ทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ ปี ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นชอบ
               (๓) สอบผ่านการวัดความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะสาขา และภาษาอังกฤษ  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
               (๔) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย