รายวิชาในหลักสูตร

?????????????????

????????????????????? ? ??? ?.?

(?) ?????????? ????????????????? ????? ? ????????

??? ??? ??????????????? (Metaphysics) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????? (Epistemology) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????? (Seminar on Ethics) ? (?-?-?)

 

(?) ???????  ????????????????? ????? ? ????????

??? ??? ???????????????????? ? Philosophical Writing I (?) (?-?-?)
??? ??? ???????????????????? ? Philosophical Writing II (?) (?-?-?)

 

(?) ???????? ????????????????? ????? ?? ????????
               ????? ? : ?????????? (Buddhist Philosophy)

??? ??? ????????????????????????????? (Buddhist Philosophy and Ethics) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????????????????????? (Buddhist Philosophy and Environmental Ethics) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????????? (Buddhist Philosophy and Democracy) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????? (Buddhist Philosophy and Science) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????? (Buddhist Philosophy and Indian Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????? (Selected Topics in Buddhist Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????? (Seminar on Eastern Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????? (Seminar on Western Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????? (Seminar on Buddhist Philosophy and Healthiness) ? (?-?-?)

 

               ????? ? : ?????????????????????? (Social and Political Philosophy)

??? ??? ?????????????????????? (Social and Political Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????? (Justice) ? (?-?-?)
??? ??? ??????? (Freedom) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????? (Equality) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????? (Democracy) ? (?-?-?)
??? ??? ????????? (Socialism) ? (?-?-?)
??? ??? ????????? (Anarchism) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????? (Military Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????? ????? ???? ???????????? (Democracy, the Rich, the Poor, and the Balance) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????? (Philosophy of Law) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????? (Philosophy of Education) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????????????????? (Selected Topics in Social and Political Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????????? ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????????????????  Thesis on contemporary Buddhist philosophy ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????????????? Seminar on Buddhist Philosophy and Thai society ? (?-?-?)

 

                          ????? ? : ?????????? (Ethics)

??? ??? ????????????????????? (Environmental Ethics) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????? (Medical Ethics) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????? ????????? ????????????? (Science,  Technology, and Ethics) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????????? (Sexual Ethics) ? (?-?-?)
??? ??? ????????????????????????? (Legal Ethics) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????????????? (Political Ethics) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????? (Selected Topics in Ethics) ? (?- ?-?)

 

                                         ????? ? : ????????????? (Aesthetics)

??? ??? ????????????? (Aesthetics) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????? (Philosophy and Literature) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????? (Philosophy and Music) ? (?-?-?)
??? ??? ????????????????? (Philosophy and Movie) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????????? (Philosophy and Pornography) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????????????????????? (Philosophy in the Writings of the Selected Writers) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????????????? (Selected Topics in Aesthetics) ? (?-?-?)

 

               ????? ? : ????????????????? ?????????? ???????????? (Philosophy of Science, Mathematics, and Logic)

??? ??? ????????????????? (Philosophy of Science) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????? (Philosophy of Mathematics) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????? (Philosophy of Logic) ? (?-?-?)
??? ??? ???? ????? ?????? ?????? (Space, Time, Man, and the World) ? (?-?-?)
??? ??? ????????????????? (Philosophy and Biology) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????? (Religion and Science) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????????????????????????????? ( Philosophy in the Works of the Selected Scientists) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????????????????? ?????????? ????????????? (Selected Topics in Philosophy of Science, Mathematics, and Logic) ? (?-?-?)

 

               ????? ? : ????????????? (History of Philosophy)

??? ??? ????????????? (Indian Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ????????? (Chinese Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????? (Greek hilosophy)             ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????? (Medieval Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????? (Modern Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????? (Continental Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ????????????????????????????????? (Works of Selected Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????? (Philosophy of Religion) ? (?-?-?)
??? ??? ?????????? (Philosophy of Language) ? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????????????? (Selected Topics in the History of Philosophy) ? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????? (Philosophical Writing) (?) (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????????????????  Seminar Buddhist in Philosophical Problem and Contemporary Society ? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????????? Seminar on Problems of  Philosophy of Religions? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????????? Seminar on Philosophy of culture ? (?-?-?)
??? ??? ??????????? Dissertation ??   ????????