รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาหลักสูตรแบบแผน ก แบบ ๑.๑

(๑) วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๙ หน่วยกิต

๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาอภิปรัชญา (Metaphysics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๐๒ สัมมนาญาณวิทยา (Epistemology) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๐๓ สัมมนาจริยศาสตร์ (Seminar on Ethics) ๓ (๓-๐-๙)

 

(๒) วิชาเอก  แบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๖ หน่วยกิต

๘๐๒ ๑๐๖ การเขียนงานทางปรัชญา ๑ Philosophical Writing I (๓) (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๐๗ การเขียนงานทางปรัชญา ๒ Philosophical Writing II (๓) (๓-๐-๙)

 

(๓) วิชาลือก แบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๑๒ หน่วยกิต
               กลุ่ม ๑ : พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy)

๘๐๒ ๑๐๙ สัมมนาพุทธปรัชญากับจริยศาสตร์ (Buddhist Philosophy and Ethics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๐ สัมมนาพุทธปรัชญากับจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Buddhist Philosophy and Environmental Ethics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๑ สัมมนาพุทธปรัชญากับประชาธิปไตย (Buddhist Philosophy and Democracy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๒ พุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์ (Buddhist Philosophy and Science) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๓ พุทธปรัชญากับปรัชญาอินเดีย (Buddhist Philosophy and Indian Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๔ เรื่องคัดสรรในพุทธปรัชญา (Selected Topics in Buddhist Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๕ สัมมนาปรัชญาตะวันออก (Seminar on Eastern Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๖ สัมมนาปรัชญาตะวันตก (Seminar on Western Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๗ สัมมนาพุทธปรัชญากับสุขภาวะ (Seminar on Buddhist Philosophy and Healthiness) ๓ (๓-๐-๙)

 

               กลุ่ม ๒ : ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy)

๘๐๒ ๑๑๘ ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๑๙ ความยุติธรรม (Justice) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๐ เสรีภาพ (Freedom) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๑ ความเสมอภาค (Equality) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๒ ประชาธิปไตย (Democracy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๓ สังคมนิยม (Socialism) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๔ อนาธิปไตย (Anarchism) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๕ ปรัชญาทหาร (Military Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๖ ประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความสมดุล (Democracy, the Rich, the Poor, and the Balance) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๗ นิติปรัชญา (Philosophy of Law) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๘ ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๒๙ เรื่องคัดสรรในปรัชญาสังคมและการเมือง (Selected Topics in Social and Political Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๓๐ งานนิพนธ์ทางพุทธปรัชญาร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๒ ๑๓๑ งานนิพนธ์ทางพุทธปรัชญาร่วมสมัย  Thesis on contemporary Buddhist philosophy ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๓๒ สัมมนาพุทธปรัชญากับสังคมไทย Seminar on Buddhist Philosophy and Thai society ๓ (๓-๐-๙)

 

                          กลุ่ม ๓ : จริยศาสตร์ (Ethics)

๘๐๒ ๑๓๓ จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๓๔ จริยศาสตร์การแพทย์ (Medical Ethics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๓๕ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจริยศาสตร์ (Science,  Technology, and Ethics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๓๖ จริยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศ (Sexual Ethics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๓๗ จริยศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย (Legal Ethics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๓๘ จริยศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง (Political Ethics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๓๙ เรื่องคัดสรรในจริยศาสตร์ (Selected Topics in Ethics) ๓ (๓- ๐-๙)

 

                                         กลุ่ม ๔ : สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

๘๐๒ ๑๔๐ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๔๑ ปรัชญากับวรรณคดี (Philosophy and Literature) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๔๒ ปรัชญากับดนตรี (Philosophy and Music) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๔๓ ปรัชญากับภาพยนตร์ (Philosophy and Movie) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๔๔ ปรัชญากับสื่อกระตุ้นกามารมณ์ (Philosophy and Pornography) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๔๕ ปรัชญาในงานเขียนของนักเรียนที่เลือกมาศึกษา (Philosophy in the Writings of the Selected Writers) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๔๖ เรื่องคัดสรรในสุนทรียศาสตร์ (Selected Topics in Aesthetics) ๓ (๓-๐-๙)

 

               กลุ่ม ๕ : ปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา (Philosophy of Science, Mathematics, and Logic)

๘๐๒ ๑๔๗ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๔๘ ปรัชญาคณิตศาสตร์ (Philosophy of Mathematics) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๔๙ ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๐ เวลา อวกาศ มนุษย์ และโลก (Space, Time, Man, and the World) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๑ ปรัชญากับชีววิทยา (Philosophy and Biology) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๒ ศาสนากับวิทยาศาสตร์ (Religion and Science) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๓ ปรัชญาในงานของนักวิทยาศาสตร์ที่เลือกมาศึกษา ( Philosophy in the Works of the Selected Scientists) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๔ เรื่องคัดสรรในปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ (Selected Topics in Philosophy of Science, Mathematics, and Logic) ๓ (๓-๐-๙)

 

               กลุ่ม ๖ : ประวัติปรัชญา (History of Philosophy)

๘๐๒ ๑๕๕ ปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๖ ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๗ ปรัชญากรีก (Greek hilosophy)             ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๘ ปรัชญาสมัยกลาง (Medieval Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๕๙ ปรัชญาสมัยใหม่ (Modern Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๐ ปรัชญาภาคพื้นยุโรป (Continental Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๑ งานของนักปรัชญาที่คัดเลือกมาศึกษา (Works of Selected Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๒ ปรัชญาศาสนา (Philosophy of Religion) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๓ ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๔ เรื่องคัดสรรในประวัติปรัชญา (Selected Topics in the History of Philosophy) ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๕ การเขียนงานทางปรัชญา (Philosophical Writing) (๓) (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๖ สัมมนาพุทธปรัชญากับปัญหาสังคมร่วมสมัย  Seminar Buddhist in Philosophical Problem and Contemporary Society ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๗ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนาร่วมสมัย Seminar on Problems of  Philosophy of Religions๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๑๖๘ สัมมนาปรัชญาและวัฒนธรรม Seminar on Philosophy of culture ๓ (๓-๐-๙)
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ๕๔   หน่วยกิต