อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษา

๒. นักเขียน นักคิด นักวิจัย วิทยากร ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ และเอกชน