การรับรองและสถานภาพของหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตร

               ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
               ๒. เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
               ๓. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา (ส่วนกลางและภูมิภาค) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
               ๔. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
               ๕. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม     ครั้งที่…………..เมื่อวันที่………….เดือน………………..พ.ศ. ๒๕๖๕
               ๖.  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ……/………. เมื่อวันที่     …………. เดือน…………………พ.ศ. ๒๕๖๕
               ๗.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว   เมื่อวันที่ …………. เดือน………………………  พ.ศ. ๒๕๖๕

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

               หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา ๓ ปี)