หลักสูตร

หลักสูตร

๑. จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา

               จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๕๔ หน่วยกิต เป็นแบบแผน ก แบบ ๑.๑ ทำดุษฏีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต เป็นแบบแผน ก แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และทำดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ

๒. โครงสร้างหลักสูตร

                         โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบแผน ก แบบ ๑.๑ และเป็นแบบแผน ก แบบ ๒.๑ โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

หมวดวิชา

แบบแผน ก แบบ ๑.๑

แบบแผน ก
แบบ ๒.๑

๑. หมวดวิชาบังคับ

    ๑.๑ นับหน่วยกิต

    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต

(๙)

(๓)

๒. หมวดวิชาเอก

    ๒.๑ นับหน่วยกิต

    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต

 (๓)

๓. หมวดวิชาเลือก

    ๓.๑ นับหน่วยกิต

    ๓.๒ ไม่นับหน่วยกิต

๔. หมวดวิชาพื้นฐาน

๕. ดุษฎีนิพนธ์

๕๔

๓๖

รวมทั้งสิ้น

๕๔

๕๔

หมายเหตุ : รายวิชาที่มี ( ) นิสิตแบบแผน ก แบบ ๑.๑ ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๙ หน่วยกิต