ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

   ๑. ระบบ

               จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยกำหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘  และข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดังนี้
               ๑) แบบแผน ก แบบ ๑.๑ เป็นการทำดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต ศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต
                ๒) แบบแผน ก แบบ ๒.๑ เป็นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และทำดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต

           ๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

               บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรือกำหนดตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ และตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

               ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา