ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของลักสูตร

               ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความเชียวชาญทางปรัชญา สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม

ความสำคัญของหลักสูตร

               ตอบสนองความต้องการศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางปรัชญา สามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่ บนพื้นฐานของความความรู้ และความจริง ผลที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทางปรัชญา และพุทธปรัชญา สามารถสงเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม บนพื้นฐานของคุณธรรม เเละจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

               ๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญามีความเชี่ยวชาญทางปรัชญา และพุทธปรัชญา

               ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา และพุทธปรัชญาสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

               ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้นำทางด้านคุณธรรม จริยธรรม