การบริหารจัดการหลักสูตร

การบริหารจัดการหลักสูตร

               ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ตกลงและมีความร่วมมือกับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม โดยเชิญคณาจารย์มาบรรยาย เชิญเป็นกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์และกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมกัน เช่น โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

               ๒. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินของ สกอ.