ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

0

               วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อตรวจรับรองความเรียบร้อย มคอ.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และการอัปโหลดข้อมูลลงในระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (MCU e-TQF) และจัดทำ มคอ.๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และคัดเลือกพิจารณาผู้สมควรเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้อง B๔๐๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply