ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

0

               วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง B๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหลักสูตร

Share.

About Author

Comments are closed.