ประกาศบัณฑิตศึกษา

0

ประกาศบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศศูนย์บัณฑิตศึกษา-รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก-ข้อเขียน-2561

Share.

About Author

Leave A Reply