Author Anyada Tasao

ข่าวสาร
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำภาคการศึกษา 1/2565

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อของ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

กิจกรรม
0

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ข่าวสาร
0

ประชุมกลั่นกรองเอกสารร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กิจกรรม
0

ประชุมกลั่นกรองหลักสูตรและโครงการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มจร

1 2 3 4 6