ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นฯ เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา…..นิสิตสายครูทุกรูป/คน ต้องผ่านกิจกรรมดังกล่าว ตามนี้นะคะ สามารถบันทึกไว้เพื่อเป็นปฏิทินเตือนความจำให้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้เลยค่ะ

act_kru63

Share.

About Author

Leave A Reply