โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

   วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเข้าร่วมรับฟังโครงการสัมมนานิสิตปฎิบัติศานนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑
28684995_19
   วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓โดยมีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตศาสนากิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๖๓ ทุกรูป การรายงานการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ โดยสังเขปดังนี้ มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้บริหารจัดการการเรียนการสอนแก่นิสิตบรรพชิตนิสิตคฤหัสถ์  โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทั่งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ ๔ แล้ว  มีนโยบายให้นิสิตออกไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ และให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ อนึ่ง ในระหว่างที่ปฏิบัติศาสนกิจนั้น มหาวิทยาลัยฯ  ได้อนุมัติให้กองกิจการนิสิตดำเนินการ โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค ร่วมกับคณะวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ โดยภาคเหนือจัดสัมมนา วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตพะเยา ภาคใต้จัดสัมมนาวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภาคกลางจัดสัมมนาวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตขอนแก่น
28576185_1
โดยมีนิสิตปฏิบัติ ศาสนกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมสัมมนาดังนี้

วิทยาเขตหนองคาย                จำนวน ๑๒๐ รูป
วิทยาเขตขอนแก่น                  จำนวน ๕๙ รูป
วิทยาเขตนคาราชสีมา             จำนวน ๗๑ รูป
วิทยาเขตอุบลราชธานี             จำนวน ๗๙ รูป
วิทยาเขตสุรินทร์                       จำนวน ๔๐ รูป
วิทยาลัยสงฆ์เลย                      จำนวน ๓๘ รูป
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม              จำนวน ๖๑ รูป
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์                  จำนวน ๓๘ รูป
วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ             จำนวน ๖๑ รูป
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ                   จำนวน ๓๓ รูป
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด                จำนวน ๑๑ รูป
หน่วยวิทยบริการมหาสารคาม   จำนวน ๒๒ รูป
รวมทั้งสิ้น    ๖๓๕ รูป

Share.

About Author

Leave A Reply