การจัดการเรียนการสอนบนระบบ MCU e-learning

0

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนบนระบบ MCU e-learning” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาใหม่

Share.

About Author

Leave A Reply