อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้รับรางวัล นาคเณศ NAGANES ประจำปี ๒๕๖๕

0

                หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกเข้ารับรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ บุคคลตัวอย่างความสำเร็จ และผู้เป็นแบอย่างควรค่าแห่งสังคม” นาคเณศ NAGANES ประจำปี ๒๕๖๕ จากสภาสื่อมวลชนไทย (องค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชน)

Share.

About Author

Leave A Reply