Browsing: ข่าวสาร

ข่าวสาร

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx) และอบรมการออกแบบกิจกรรมโครงการให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและตอบวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

1 2 3 14