ศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2564

0

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2564

Share.

About Author

Leave A Reply