พิจารณาหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

0
          วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ดำเนินการพิจารณาหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 จำนวน 17 เรื่อง โดยมีคณะกรรมการดังนี้
          1. พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ,ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตร
          2. ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข ประธานกรรมการ
          3. ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ กรรมการ
          4. รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง กรรมการ
          5. อ.ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวช กรรมการ
          6. อ.ดร.ยิ่งสรรค์ หาพา กรรมการ
          7. พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร. กรรมการ/เลขานุการหลักสูตร
Share.

About Author

Leave A Reply