Author Anyada Tasao

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ๒/๒๕๖๖ รอบที่ ๒

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 2566

คำสั่ง/ประกาศ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง/ประกาศ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 2/2566

ข่าวสาร

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 2566

ข่าวสาร

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น

คำสั่ง/ประกาศ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 2566

1 2 3 8