Author Anyada Tasao

คำสั่ง/ประกาศ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)

ข่าวสาร
0

เลื่อนการสอบเข้าศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม
0

พิจารณาหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

1 2 3 5